STUDIJOS


Baigiamieji darbai 

- I pakopos ir vientisosiose studijose dekano potvarkiu turi būti patvirtintos I ir II pakopų bei vientisųjų studijų baigiamųjų darbų temos studentams, kuriems jos nebuvo patvirtintos.


- Baigiamųjų kursų studentai turi užpildyti baigiamojo darbo anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis UIS baigiamųjų darbų posistemėje adresu https://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp. Anotacijų pildymo formos yra lauke „Baigiamieji darbai“. Anotacijos privalo būti įrašytos ne vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. Atspausdintas iš UIS anotacijas privaloma įsegti į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą, kuris pateikiamas LSK.

- Studentai turi užpildyti baigiamojo darbo sąžiningumo deklaraciją (http://studijos.vgtu.lt/media/files/5/6-priedas.doc). Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, po anotacijų lietuvių ir anglų kalbomis.


- Studentai turi parengti ir pristatyti katedros reikalų tvarkytojai iki baigiamojo darbo gynimo kompaktinį diską su įrašytu baigiamuoju darbu darbu (http://senas.vgtu.lt/media/files/5/bak-bd-kompakto-virselis.doc; http://senas.vgtu.lt/media/files/5/mag-bd-kompakto-virselis.doc).


- Braukiami iš studentų sąrašų I ir II studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentai, baigę teorinį kursą, bet negynę ar neapgynę baigiamojo darbo arba nelaikę ar neišlaikę baigiamųjų egzaminų iki studijų grafike numatyto termino. Šie studentai gali registruotis rengti ir ginti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamuosius egzaminus kitais ar vėlesniais mokslo metais studento, mokančio visą studijų kainą, statusu.


- Išimties tvarka I ir II studijų pakopų studentams,  neparengusiems ar negynusiems baigiamojo darbo dėl pateisinamų priežasčių, dekano potvarkiu baigiamojo darbo gynimas atidedamas, leidžiant jiems tęsti studijas mokančio visą studijų kainą statusu ir pakartotinai rengti atidėtą baigiamąjį darbą. Dekanas, vadovaudamasis Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančiųjų (išskyrus užsienio ne Europos sąjungos šalių studijuojančiuosius) įmokų už studijas ir papildomas paslaugas reglamentu, nustato įmokos už baigiamojo darbo pakartotinį rengimą ir (ar) atidėtą gynimą dydį. Dekano nustatytą įmoką studentas sumoka banke. Šie studentai, norintys gauti leidimą pakartotinai rengti ir (ar) ginti atidėtą baigiamąjį darbą, rašo prašymą dekanui (priedas).


 

Šios skilties informaciją administruoja: Jurgita Jazgevičienė, Kristina Nogteva